اسپانسر لباس استقلال و لباس پرسپولیس

سیر نزولی اسپانسر لباس های استقلال و پرسپولیس؛ اسپانسر های تخمه ای و پشمکی

پیامدهای همزمان کرونا و نابسامانی های اقتصادی امروز بیش از همیشه موجب تنزل سطح و جایگاه فوتبال ایران و از سوی دیگر مایه ترفیع رتبه تنقل...

ادامه مطلب