ورزش ها

آموزش پینگ پنگ

وقتی به پنج شنبه یا جمعه میرسیم و یا با تعطیلاتی مواجه میشویم بساط خود را جمع می کنیم و به سوی پارک یا مکانی که بتوانیم در آنجا تفریح خود را به خیر و خوشی بگذرانیم میرویم و اگر هم میز پینگ پنگی آنجا باشد با اقوام و دوستان تنیس رو میز هم بازی میکنیم اما بیشتر ما از قواعد و نوع بازی چیزی نمیدانیم که میخواهم در این مطلب با عنوان آموزش پینگ پنگ با این ورزش آشنا شویم.

تنیس روی میز شکل کوچکی از تنیس است که روی میز انجام میشود و نام دیگر آن پینگ پنگ است .

فرد آغاز کننده باید با استفاده از راکت به گونه ای به توپ ضربه بزند که ابتدا توپ به نیمه ی زمین خود سپس از عبور از روی تور به نیمه ی فرد مقابل برخورد کند و درضربه های بعدی توپ باید فقط در نیمه ی زمین طرف مقابل به زمین بخورد. این ورزش میتواند به صورت انفرادی(تک به تک) یا گروهی(دو به دو)انجام شود. دربازی های انفرادی زننده ی سرویس یک سرویس صحیح را اجرا می کند سپس گیرنده سرویس توپ را برگشت داده و بعداز آن هم زننده سرویس یک برگشت صحیح را اجرامی کند. سپس از آن نفردوم گیرنده سرویس،توپ رابرمیگرداند به این ترتیب هربازیکن به طور متوالی به توپ ضربه میزند تا یک نفرخطاکرده و طرف مقابل امتیاز کسب کند.

سرویس دست:

در آغاز یک سرویس،توپ باید بدون حرکت روی کف دست آزاد زننده سرویس قرار داشته باشد. دست بازی ،دستی است که راکت را میگیرد ودست آزاد دستی است که راکت را نمیگیرد،سپس زننده سرویس توپ را تقریبابه حالت عمودی به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد کرد به صورتی که توپ پس از رهاشدن حداقل 16سانتی متر بالا بیاید، زمانی که توپ فرود آمد زننده سرویس به نحوی ضربه میزندکه توپ ابتدا با زمین خود سپس بعد ازعبوراز روی تور مستقیما با زمین حریف برخورد کند. توپ باید کروی شکل وقطرآن 4سانتی متر و و وزن آن 2/7گرم است وجنس توپ ازمواد پلاستیکی مخصوص است. دربازی های دونفره ابتدا توپ باید به نیمه ی سمت راست زننده سرویس وگیرنده سرویس برخورد کند. بازیکن باید طوری سرویس بزند که داور یک وکمک او قادر به مشاهدات قوانین صحیح از جانب او باشند،هر مسابقه یک داور و یک کمک داور دارد.

بازی:

بازی از پنج ست یازده امتیاز تشکیل میشود،هربازیکن یا زوجی که زودتر به امتیاز 11برسدبرنده گیم خواهد بود مگر آنکه به امتیاز مساوی 10دست یابند دراین صورت برنده بازیکن یا زوجی خواهد بود که 2امتیاز پی در پی بیشتر از حریف خود کسب کند.
امتیاز:درموارد زیر بازیکن یک امتیاز کسب میکند:

1_اگرحریف او نتواند سرویس صحیح را اجراکند.
2_اگر حریف او نتواند یک برگشت صحیح را اجراکند.
3_اگربدن بازیکن به میز برخورد کند.
4_درمسابقه‌های دونفره اگربازیکنان خارج ازنوبتی که اولین گیرنده توپ تعیین شده است،به توپ ضربه وارد کنند.
5_اگر حریف دو مرتبه متوالی ضربه ایجاد کنند.
6_اگر حریف مانعی غیر ازراکت برسرراه توپ ایجاد کند.

میز:

سطح روی میزکه سطح بازی نامیده میشود،باید به صورت مستطیل بوده وطول آن 2/74متر وعرض آن1/52 متر باشد وارتفاع پایه های آن76سانتی متر باشد. سطح بازی باید دارای رنگی یکنواخت وبه صورت تیره ومات وبدون بازتاب نورباشد،خط سفید کنار به عرض 2سانتی متروموازی باطول میزوخط های سفیدانتهایی به عرض 2سانتی مترموازی عرض میز کشیده میشود. سطح بازی با یک تور عمودی،به دوقسمت مساوی تقسیم میشود.

مجموعه ی تور:

شامل تور،ضمائم آن،پایه ها وگیرنده هاست که مجموعه تور را به میز متصل میکند،تورباید باطنابی که طرفین آن به دو پایه عمودی به ارتفاع 15/25سانتی متر بشته شده،متصل شود و ارتفاع تور از میز باید 15/25سانتی متر باشد.

راکت:

راکت نمی تواند به هرشکل،اندازه و وزن مورد استفاده قرار بگیرد و باید تیغه وسطح آن صاف ومحکم باشد. چوب راکت بایدازچوب طبیعی باشد،برای استحکام تیغه ی راکت از موادی مانند الیاف کربن،الیاف شیشه یا کاغذفشرده استفاده می کنند. سطح راکت باید یکنواخت بوده ودارای ضخامت یکسانی باشد. یکطرف راکت به رنگ قرمز روشن ومات وطرف دیگرآن سیاه و بدون انعکاس نور باشد،هرطرف تیغه یا چوب راکت برای ضربه زدن به توپ مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین در آخر لازم به ذکر است که بازی پینگ پنگ همانند سایر رشته ها در سطح حرفه ای دارای تمرینات بدنسازی مخصوص به خودش می‌باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.